Περίληψη Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΕΝΟΣ (1) ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΡ. 2 ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡ. 7

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ

Το ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κλεισόβης αρ. 18, δέχεται προσφορές για την αποκατάσταση και αξιοποίηση με αντάλλαγμα την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ενός γωνιακού διατηρητέου κτιρίου, επί των οδών Βουλής 2 και Κολοκοτρώνη 7 στην Αθήνα (Σύνταγμα), εντός του Ο.Τ. 660/7400 του Δήμου Αθηναίων. Το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφανείας 308,60 μ2 και αποτελείται από υπόγειο (223,23μ2), ισόγειο (263,30μ2), ημιώροφο (πατάρια) (234,04μ2), Α’ όροφο (258,40μ2), Β’ όροφο (259,20μ2) και δώμα (86,20μ2).

Η συνολική δόμηση ανέρχεται σε ανωδομή επιφανείας 1.101,14 μ2 και υπόγειο επιφανείας 223,88 μ2.
Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 349Δ/85, το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως διατηρητέο.
Κατά τον σεισμό της 7-9-1999 το κτίριο χαρακτηρίσθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «κίτρινο».

Με την υπ’ αριθ. ΔΙ.Ν.Σ.Α.Κ./473/8/17.1.2006 (ΦΕΚ 133/Β/6-2-2006) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού χαρακτηρίσθηκαν ως νεότερα μνημεία οι δύο όψεις του κτιρίου καθώς επίσης και τα τυπολογικά και λειτουργικά στοιχεία των κατόψεων και τα μορφολογικά – καλλιτεχνικά στοιχεία του κτιρίου. Στο εσωτερικό των ορόφων υπάρχουν διατηρητέες οροφογραφίες και τοιχογραφίες.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνει Οικονομική Προσφορά και Τεχνική Προσφορά.

Οι προσφορές μαζί με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την 12η μεσημβρινή της 14/12/2016, ημέρα Τετάρτη.

Η Διακήρυξη και τα συνοδά στοιχεία του Διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να τα προμηθευτούν στην έδρα του Ιδρύματος στον Πειραιά, στην οδό Κλεισόβης 18, εργάσιμες ημέρες και ώρες, αντί τιμήματος 20€.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Ιδρύματος και στα τηλέφωνα 210 4515387 και 210 4513759 (αρμόδιοι κ.κ. Μιχάλης Άρχοντας, Κωνσταντίνα Σαμπάνη και Γιάννης Μαστροδήμος).