Διοίκηση

Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το έργο του οποίου συντρέχει  πενταμελής Εφορεία Κυριών.

Τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και τα μέλη της Εφορείας Κυριών είναι εθελοντές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Το προσωπικό που απασχολεί το Ίδρυμα ανέρχεται στα 43 άτομα, από τα οποία τα 18 είναι Πανεπιστημιακής μόρφωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και Παιδαγωγοί.