Πιστοποιήσεις

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμά είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)  – Ίδρυμα του Αστικού Κώδικα. Ο χαρακτήρας του είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός και επιδιώκει φιλανθρωπικό σκοπό με την έννοια του άρθρου 1 παραγρ. 3 του Ν. 4182/2013  «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α/10.9.2013), ως τροποποιηθείς ισχύει σε αντικατάσταση του καταργηθέντος Α.Ν. 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών» (ΦΕΚ 455/Α/1939) και των συναφών νομοθετημάτων και υπάγεται στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπουργού των Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων), σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 4 του Ν. 4182/2013.

Ο κοινωφελής σκοπός που το Ίδρυμά μας επιτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με το από 26/12/1896 Β.Δ. (ΦΕΚ 5/Β/14.1.1897) και τροποποιήθηκε με το από 28/8/1898 Β.Δ. (ΦΕΚ 25/Β/14.9.1898), είναι «η εν αυτώ

περίθαλψις ορφανών και άπορων κορασίων, η εκπαίδευσις αυτών, η διδασκαλία και η εκμάθησις τέχνης τινός  βιοποριστικής και η δια γάμου αποκατάστασις αυτών».

Το Ίδρυμά μας είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η πιστοποίηση αυτού από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ανανεωθεί με υπ’ αρ. πρωτ. Δ23/46469/3442 (ΑΔΑ74ΦΖΛ-Ψ31) απόφαση, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 3437/Β/22.12.2014.  Ως προς το παρεχόμενο κοινωνικό έργο του εποπτεύεται από τον Κοινωνικό Σύμβουλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της  Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά).