Πόροι Ιδρύματος

Το Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

Οι πόροι του Ιδρύματος, το οποίο δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση, προέρχονται από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, που κατέλιπαν σε αυτό ο Ιδρυτής του και άλλοι φιλάνθρωποι, καθώς και από χρηματικές δωρεές και έσοδα από εκδηλώσεις που οργανώνονται για την ενίσχυση των σκοπών του.