Προκήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδωτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 8 – ΝΙΚΗΤΑΡΑ 9 – ΓΑΜΒΕΤΤΑ 8

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κλεισόβης αρ. 18, δέχεται προσφορές για την μακροχρόνια μίσθωση ενός πολυωρόφου κτιρίου (πλην των καταστημάτων του Ισόγειου ορόφου) ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, επί των οδών Θεμιστοκλέους 8 – Νικηταρά 9 – Γαμβέττα 8.

 

Το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφανείας 393 m2 και το μίσθιο υπό παραχώρηση αποτελείται από ολόκληρο τον Β’ Υπόγειο όροφο, μέρος του Α’ Υπόγειου ορόφου και τους ορόφους :

 

• Α’, επιφανείας 312,61 m2
• Β’, Γ’, Δ’ και Ε΄, επιφανείας εκάστου 333,50 m2
• ΣΤ’, επιφανείας 328,36 m2
• Ζ’, επιφανείας 322,58 m2
• Η’, επιφανείας 194,45 m2
• Δώμα, επιφανείας 15,00 m2

 

Η συνολική δόμηση ανέρχεται σε ανωδομή επιφανείας 2.507,00 m2.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνει Υποφάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Εγγύηση Συμμετοχής» και Υποφάκελο «Οικονομικής Προσφοράς».

Οι προσφορές μαζί με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

 

Η Διακήρυξη και τα συνοδά στοιχεία του Διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να τα προμηθευτούν κατόπιν αίτησής τους στο email : info@xatzikiriakio.gr καταβάλλοντας προηγουμένως το μη επιστρέψιμο τέλος των πενήντα ευρώ (50,00€), είτε στο ταμείο του Ιδρύματος, είτε στους  τραπεζικούς λογαριασμούς αυτού με αιτιολογία κατάθεσης ποσού: «Τέλος Διακήρυξης Μακροχρόνιας Μίσθωσης Θεμιστοκλέους».

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο email: info@xatzikiakio.gr και στo τηλέφωνο 210 4515387 (Γραμματεία Ακίνητης Περιουσίας κα. Ελένη Γραμματικοπούλου).