1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»). Για το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά στον δικτυακό τόπο του «Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας», Κλεισόβης 18, Πειραιάς (εφεξής «το Ίδρυμα»). Το Ίδρυμα είναι δημιουργός  και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του παρόντος διαδικτυακού τόπου με όνομα χώρου (domain name):

www.xatzikiriakio.gr

To Ίδρυμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων των προσώπων που επισκέπτονται τον διαδικτυακό του τόπο. Για τον λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Επιπλέον δικτυακοί τόποι μπορεί να προστεθούν μελλοντικά, για τους όρους προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των οποίων σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ίδρυμα.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

(Σημ.: Οι ορισμοί ακολουθούν το άρ. 4 του ΓΚΠΔ)

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»).

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εν προκειμένω το Ίδρυμα.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος, δωρητές, εθελοντές, προμηθευτές/συνεργάτες, εργαζόμενοι και όλα εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτα πρόσωπα – επισκέπτες του δικτυακού τόπου).

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και εφ’ όσον

(i) αλληλεπιδρά με αυτόν, ή

(ii) συμπληρώνει πρότυπες ιστοσελίδες επικοινωνίας (φόρμες) ,ή

(iii) εκδηλώνει ενδιαφέρον για παροχή εθελοντικής εργασίας,

(iv) επικοινωνεί με το Ίδρυμα, προκειμένου να ενημερώσει για την πραγματοποίηση δωρεάς.

συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. Δεδομένα ταυτοποίησης: Όνομα και επώνυμο που συλλέγονται μέσω της πρότυπης σελίδας (φόρμας) επικοινωνίας και της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή εθελοντικής εργασίας, Φύλο και ηλικία που συλλέγονται μέσω της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή εθελοντικής εργασίας.

2. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που συλλέγεται μέσω της πρότυπης σελίδας (φόρμας) επικοινωνίας και της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή εθελοντικής εργασίας, Κινητό τηλέφωνο που συλλέγεται μέσω της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή εθελοντικής εργασίας.

3. Λοιπά Δεδομένα απαραίτητα για την έκδοση βεβαίωσης δωρεάς: AΦΜ, ΔΟΥ και λοιπά δεδομένα που προκύπτουν από τα αποδεικτικά της συναλλαγής και αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τον εκάστοτε δωρητή στο Ίδρυμα για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης.

4. Περαιτέρω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο αποκαλύψετε εκουσίως στα μηνύματα που απευθύνετε προς το Ίδρυμα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Επιπροσθέτως, με αυτοματοποιημένο τρόπο μπορεί να συλλεχθούν πληροφορίες όπως:

– η διαδικτυακή διεύθυνση του χρήστη (IP address). Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον ιστότοπο. Η διεύθυνση ΙΡ και λοιπά στοιχεία που ενδέχεται να συναχθούν μέσω αυτής (επί παραδείγματι η τοποθεσία του χρήστη- σε επίπεδο πόλης) διατηρούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου,

– ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,

– οι δικτυακοί τόποι και συνδέσεις τις οποίες επιλέγει o χρήστης (με «κλικ») εντός της σελίδας,

– οι βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον εξυπηρετητή,

– οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω λογισμικού όπως “HTML cookies”, “Flash cookies”, “web beacons” και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το Ίδρυμα κατατείνουν  στην εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

α) στην εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του,  

β) την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με την λειτουργία του και, εν γένει, την προβολή του,

γ) την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα, που συλλέγονται από τον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και αποθηκεύονται στην οικεία βάση δεδομένων, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, δηλαδή για:

1. την απόκριση σε αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω των προτύπων ιστοσελίδων επικοινωνίας (φορμών),

2. την επεξεργασία των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή εθελοντικής εργασίας,

3. την έκδοση βεβαιώσεων δωρεάς,

4. να είναι δυνατή η διαχείριση του δικτυακού τόπου και της κάθε μορφής επικοινωνίας.

Για τον υπό (1) σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο και η εκτέλεση σύμβασης, η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, η εκπλήρωση των σκοπών των έννομων συμφερόντων του Ιδρύματος ανάλογα με την φύση του αιτήματος/ερωτήματος που υποβάλλεται.

Για τον υπό (2) σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο και η εκτέλεση σύμβασης.

Για τον υπό (3) σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης και η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις του Ιδρύματος.

Για τον υπό (4) σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού του τόπου και συναφώς στην αρτιότητα της επιγραμμικής (“online”) παρουσίας του.

5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος διαβιβάζονται σε συνεργάτες ή / και υπεργολάβους του αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης. Ο κυριότερος αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι:

α) Η Εταιρεία «GRAPHDAYS» αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα των  χρηστών που επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος στο πλαίσιο των εκ μέρους της παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στην ανάπτυξη, συντήρηση και φιλοξενία του παρόντος δικτυακού τόπου. Η εν λόγω Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Ιδρύματος (Εκτελούσα την Επεξεργασία, κατά την έννοια του άρ. 4 στ. 8 του ΓΚΠΔ) βάσει  σύμβασης που έχει συναφθεί με αυτό, παρέχοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε οι επεξεργασίες που διενεργεί να πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα των χρηστών τα οποία συλλέγονται μέσω των προτύπων σελίδων (φορμών) του παρόντος δικτυακού τόπου ενδέχεται, ανάλογα με την φύση του εκάστοτε υποβληθέντος αιτήματος/ερωτήματος, να διαβιβάζονται σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν οριστεί αρμόδια στελέχη του Ιδρύματος, που δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Παράλληλα απαγορεύεται η πρόσβαση άνευ εξουσιοδότησης. Επίσης, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του Ιδρύματος έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μην διαβιβάζουν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια του Ιδρύματος, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το Ίδρυμα δεν θα διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό αν δεν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις των Άρθρων 44 επ. του ΓΚΠΔ.

Ενδέχεται εντός του δικτυακού τόπου να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία των δράσεων των χρηστών. Η χρήση τέτοιων πρόσθετων/εργαλείων επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους των χρηστών ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν οι ίδιοι καθορίσει στον προσωπικό τους λογαριασμό («προφίλ»). Παρακαλούνται οι χρήστες / επισκέπτες να ανατρέξουν στις πολιτικές απορρήτου των επιμέρους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτές χειρίζονται τα δεδομένα τους.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) παρόχων στην Ελλάδα.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ίδρυμα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων των Υποκειμένων:

8.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, ανά πάσα στιγμή, ενημέρωση από το Ίδρυμα για το εάν επεξεργάζεται προσωπικά τους δεδομένα και, σε καταφατική περίπτωση, μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών, την περίοδο αποθήκευσής τους, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, θα δίδεται στα Υποκείμενα πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

8.2. Δικαίωμα διόρθωσης

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από το Ίδρυμα την διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Περαιτέρω, το Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Το Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί.

8.3. Δικαίωμα διαγραφής

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Ίδρυμα την διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 17 ΓΚΠΔ.

8.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από το Ίδρυμα τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνον εφ’ όσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

8.5. Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 20 ΓΚΠΔ να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στο Ίδρυμα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

8.6. Δικαίωμα εναντίωσης

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 21 ΓΚΠΔ. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των δεδομένων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Το Ίδρυμα εγγυάται ότι, εάν το Υποκείμενο των δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, δεν θα υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Υποκειμένου των δεδομένων.

8.7. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Το Ίδρυμα δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά.

9. Ικανοποίηση των δικαιωμάτων

Συνολικά το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι:

1. Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

2. Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των δεδομένων δικαίωμα, το Ίδρυμα θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.

3. Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος (δωρεάν) για τα Υποκείμενα.

Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων τους παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).

10. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

To Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει αμέσως μόλις οι τροποποιήσεις τους αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

11. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το ΄Ιδρυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xatzikiriakio.gr.