ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 8 – ΝΙΚΗΤΑΡΑ 9 – ΓΑΜΒΕΤΤΑ 8
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κλεισόβης αρ. 18, δέχεται προσφορές για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου.
Η προκήρυξη αφορά ένα πολυώροφο κτίριο (πλην των καταστημάτων του Ισόγειου ορόφου) ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, επί των οδών Θεμιστοκλέους 8 – Νικηταρά 9 – Γαμβέττα 8.

Το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφανείας 393 μ2 και το μίσθιο υπό παραχώρηση αποτελείται από ολόκληρο τον Β’ Υπόγειο όροφο, μέρος του Α’ Υπόγειου ορόφου και τους ορόφους :

• Α’, επιφανείας 312,61 m2
• Β’, Γ’, Δ’ και Ε΄, επιφανείας εκάστου 333,50 m2
• ΣΤ’, επιφανείας 328,36 m2
• Ζ’, επιφανείας 322,58 m2
• Η’, επιφανείας 194,45 m2
• Δώμα, επιφανείας 15,00 m2

Η συνολική δόμηση ανέρχεται σε ανωδομή επιφανείας 2.507,00 m2.

Ο Γ’ όροφος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, είναι μισθωμένος (λήξη μίσθωσης 31/10/2025) αλλά υπάρχει πρόβλεψη στο συμφωνητικό περί πρόωρης καταγγελίας της μίσθωσης αζημίως «…κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης της Μισθώτριας έξι (6) μηνών, λόγω ανάθεσης της αξιοποίησης όλων των υπέρ του ισογείου ορόφων του πολυωρόφου κτιρίου (Μέγαρο καταστημάτων και γραφείων), ένθα βρίσκεται το μίσθιο, σε ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό…».

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνει Υποφάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Εγγύηση Συμμετοχής» και Υποφάκελο «Οικονομικής Προσφοράς».

Οι προσφορές μαζί με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Η Διακήρυξη και τα συνοδά στοιχεία του Διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να τα προμηθευτούν κατόπιν αίτησής τους στο email : info@xatzikiriakio.gr καταβάλλοντας προηγουμένως το μη επιστρέψιμο τέλος των διακοσίων ευρώ (200,00€), είτε στο ταμείο του Ιδρύματος, είτε στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτού με αιτιολογία κατάθεσης ποσού: «Τέλος Διακήρυξης Μακροχρόνιας Μίσθωσης Θεμιστοκλέους».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο email info@xatzikiakio.gr και στo τηλέφωνο 210 4515387 (Γραμματεία Ακίνητης Περιουσίας κα. Ελένη Γραμματικοπούλου) ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας (xatzikiriakio.gr/contact).