Πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας που εδρεύει στον Πειραιά οδός Κλεισόβης 18, αναζητά Ψυχολόγο πλήρους απασχόλησης  (ωράριο εργασίας 12:00-20:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Κύρια αντικείμενα υπηρεσιών:

  • Η ψυχολογική εκτίμηση και αξιολόγηση παιδιών και εφήβων που εντάσσονται στα κοινωνικά προγράμματα του Ιδρύματος και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
  • Η ψυχολογική υποστήριξη, μέσω ατομικών & ομαδικών συνεδριών και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό: α) τη διαχείριση άγχους, β) το χειρισμό συγκρούσεων και απότομων μεταβολών στη συμπεριφορά, γ) την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση, δ) την ψυχολογική αποφόρτιση των ανηλίκων ε) τη βελτίωση των προσωπικών χαρακτηριστικών και την ανάπτυξη των διαπροσωπικών και επικοινωνιακών σχέσεων, στ) την ομαλή και λειτουργική ενταξιακή ανάπτυξη.
  • Η αναγνώριση περιστατικών που χρήζουν ειδικής μέριμνας και η παραπομπή τους. 
  • Η τήρηση αρχείου αποτύπωσης της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και η σύνταξη αναλυτικών μηνιαίων αναφορών για την κίνηση της εργασίας. 
  • Η συμμετοχή στην Διεπιστημονική Ομάδα Παιδικής Προστασίας του Χ.Ι. 

 Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άδεια ασκήσεως   Ψυχολόγου  
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών,   σε πλαίσια Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

Τυχόν εξειδίκευση σε Παιδική Ψυχολογία και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα.  

Η έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, καθώς και από πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@xatzikiriakio.gr μέχρι την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022  με αναγραφή του θέματος: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ»